Giới Thiệu Địa Điểm Lập Dự Án Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất tại Bố Quảng, Quảng Phúc, Lương Tài

Giới Thiệu Địa Điểm Lập Dự Án Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất tại Bố Quảng, Quảng Phúc, Lương Tài

Theo văn bản số 2248/UBND-XDCB về việc giới thiệu địa điểm lập dự án Đầu Tư Xây Dựng Khu nhà ở đấu giá Quyền Sử Dụng Đất tại thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh.

Dưới đây là thông tin chi tiết văn bản:

     UBND tỉnh nhận được Văn bản số 509/UBND-XDCB ngày 22/6/2020 của UBND huyện Lương Tài về việc đề nghị giới thiệu địa điểm lập quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài;

     Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

     Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan: Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, Xem xét nội dung đề nghị của UBND huyện Lương Tài tại Văn bản số 509/UBND-XDCB ngày 22/6/2020. Tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định (đính kèm tài liệu có liên quan)./.

Giới Thiệu Địa Điểm Lập Dự Án Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất tại Bố Quảng, Quảng Phúc, Lương Tài
Giới Thiệu Địa Điểm Lập Dự Án Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất tại Bố Quảng, Quảng Phúc, Lương Tài

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh