Lập Báo Cáo Chủ Trương Đầu Tư Đường ĐH06 từ Phú Hòa đi Trừng Xá

Lập Báo Cáo Chủ Trương Đầu Tư Đường ĐH06 từ Phú Hòa đi Trừng Xá

Theo văn bản số 2240/UBND-XDCB được ký ngày 30 / 06 / 2020 về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đường ĐH.06 (từ xã Phú Hòa đi xã Trừng Xá)

Cụ thể nội dung văn bản như sau:

     Xét đề nghị của UBND huyện Lương Tài tại Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 19/5/2020 về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình,

     Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý chủ trương giao UBND huyện Lương Tài lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD đường ĐH.06 (từ xã Phú Hòa đi xã Trừng Xá).
  2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, thực hiện đảm bảo đúng quy định./.

Lập Báo Cáo Chủ Trương Đầu Tư Đường ĐH06 từ Phú Hòa đi Trừng Xá
Lập Báo Cáo Chủ Trương Đầu Tư Đường ĐH06 từ Phú Hòa đi Trừng Xá

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh